Trong tỉnh

Công ty Thăng Long có quyền khiếu nại tiếp hoặc khởi kiện ra tòa án

Công ty Cổ phần (CTCP) Đầu tư và Thương mại Thăng Long khiếu nại Quyết định số 3325 ngày 31/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thu hồi đất dự án (D.A) Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Nghi Sơn của Công ty tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia.

Cụ thể: Ngày 19/5/2015, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (từ đây gọi là Ban Quản lý Khu kinh tế) ban hành Quyết định số 121 về việc thu hồi con dấu, giấy chứng nhận đầu tư và chấm dứt mọi hoạt động của Công ty liên quan đến D.A BVĐK Nghi Sơn và đăng trên cổng thông tin điện tử nên Công ty không hoạt động được dẫn đến D.A chậm tiến độ là điều tất yếu.

Theo Công văn số 9083 ngày 8/9/2015 của UBND Tĩnh Gia gia hạn thêm cho Công ty 24 tháng để thực hiện D.A đầu tư (đến tháng 9/2017) nhưng đến ngày 31/8/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định 3325 về việc thu hồi đất của Công ty tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia.

Trong thời gian Công ty kiến nghị những việc trên, UBND tỉnh không giải quyết mà lại chỉ đạo cho Tổng CTCP Hợp Lực được hoàn thiện hồ sơ pháp lý để thực hiện D.A.

Kết quả xác minh cho thấy:

Việc chấm dứt hiệu lực pháp lý và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư D.A BVĐK Nghi Sơn của Công ty Thăng Long

D.A xây dựng BVĐK Nghi Sơn của Công ty Thăng Long được Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn (nay là Ban Quản lý Khu kinh tế) cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 262031000055 ngày 31/7/2009.

Sau khi thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, Công ty Thăng Long được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 1982 ngày 4/6/2010, diện tích 40.429,1 m2. Công ty đã được bàn giao đất tại thực địa ngày 19/1/2011 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 044951 ngày 27/11/2011.

Do Công ty không triển khai thực hiện D.A trong thời gian dài, Ban Quản lý Khu kinh tế đã có các Công văn số 972 ngày 21/8/2012, số 225 ngày 15/3/2013 và số 325 ngày 4/4/2013 đôn đốc và mời đến làm việc nhưng Công ty không thực hiện.

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2005, Nghị định số 108/2006 ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2005 (Điều 68 về chấm dứt hoạt động D.A đầu tư), Nghị định số 102/2010 ngày 1/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2005 (Điều 40 về giải thể doanh nghiệp), ngày 19/5/2015, Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành Quyết định số 121 chấm dứt hiệu lực pháp lý và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 262031000055 ngày 31/7/2009, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các thủ tục thanh lý D.A và giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Như vậy, việc chấm dứt hiệu lực pháp lý và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư D.A BVĐK Nghi Sơn của Công ty Thăng Long được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Việc gia hạn thêm cho Công ty Thăng Long 24 tháng để thực hiện đầu tư D.A

Ngày 3/4/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) kiểm tra việc sử dụng đất D.A BVĐK Nghi Sơn của Công ty Thăng Long.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty không phối hợp làm việc, không cung cấp hồ sơ tài liệu và báo cáo tình hình sử dụng đất. Đoàn kiểm tra không thu thập được Quyết định 121 ngày 19/5/2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế nên đã căn cứ hồ sơ hiện có và quy định của pháp luật báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 3664 ngày 20/8/2015 đề nghị gia hạn thời gian thực hiện đầu tư D.A BVĐK Nghi Sơn 24 tháng cho Công ty.

Ngày 8/9/2015, UBND tỉnh có Công văn số 9083 về việc xử lý các vi phạm pháp luật trong việc sử dụng đất thực hiện D.A đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung gia hạn thêm cho Công ty Thăng Long 24 tháng để thực hiện đầu tư D.A.

Ngày 23/9/2015, Sở TN&MT đã có Thông báo số 443 gửi Công ty. Theo đó, cho phép Công ty Thăng Long được gia hạn thời gian hoàn thành D.A 24 tháng từ ngày 1/7/2014 (đến ngày 30/6/2016 là hết thời gian gia hạn) theo quy định tại khoản 1, Điều 100, Nghị định số 43/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Công ty phải nộp thêm cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với số tiền thuê đất phải nộp hàng năm trong thời gian được gia hạn theo quy định tại khoản 8, Điều 12, Nghị định số 46/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Quá thời gian trên, nếu Công ty không hoàn thành D.A UBND tỉnh sẽ thu hồi đất và không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điểm i khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Ngày 4/5/2016, UBND tỉnh có Công văn số 4313 giao Sở TN&MT, Ban Quản lý Khu kinh tế tham mưu việc thu hồi đất D.A BVĐK Nghi Sơn của Công ty Thăng Long.

Ngày 7/6/2016, Sở TN&MT đã có Thông báo số 325 gửi Công ty Thăng Long biết khi hết thời hạn gia hạn thời gian hoàn thành thực hiện D.A theo Thông báo số 443 ngày 23/9/2015, Sở sẽ trình UBND tỉnh thu hồi đất D.A Bệnh viện của Công ty tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia theo quy định.

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 12, Thông tư số 30/2014 ngày 2/6/2014 của Bộ TN&MT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; Sở TN&MT đã có Tờ trình số 690 ngày 8/7/2016 và Công văn số 4002 ngày 26/8/2016 đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất của Công ty Thăng Long.

Ngày 31/8/2016, UBND tỉnh có Quyết định số 3325 thu hồi đất của Công ty Thăng Long giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế quản lý theo thẩm quyên.

Như vậy, việc gia hạn thời gian thực hiện D.A là căn cứ theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hưóng dẫn thi hành. Việc thu hồi đất của Công ty được thực hiện sau khi hết thời gian gia hạn 24 tháng và được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Việc trả lời đơn kiến nghị của Công ty Thăng Long và cho phép Tổng CTCP Hợp Lực hoàn thiện hồ sơ thực hiện D.A BVĐK Nghi Sơn

Việc trả lời đơn kiến nghị của Công ty Thăng Long về thực hiện D.A và thu hồi đất D.A BVĐK Nghi Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế đã có Công văn số 2481 ngày 19/12/2016 trả lời đơn kiến nghị của Công ty với nội dung: “Công ty khiếu nại việc thu hồi đất D.A BVĐK Nghi Sơn là không đúng”.

UBND tỉnh có Công văn số 1119 ngày 6/2/2017 và Công văn số 1622 ngày 21/2/2017 trả lời nội dung kiến nghị của Công ty Thăng Long, đề nghị khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ thu hồi đất.

Ngày 10/3/2017, UBND tỉnh tiếp tục có Công văn số 2471 về việc giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của Công ty Thăng Long.

Trên cơ sở tham gia ý kiến của các đơn vị, Sở TN&MT đã có Công văn số 1693 ngày 13/4/2017 báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung khiếu nại của Công ty Thăng Long là không có cơ sở.

Việc cho phép Tổng CTCP Hợp Lực hoàn thiện hồ sơ thực hiện D.A BVĐK Nghi Sơn

Sau khi UBND tỉnh có quyết định thu hồi đất của Công ty Thăng Long, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Tổng CTCP Hợp Lực đầu tư D.A BVĐK Hợp Lực khu vực Nghi Sơn.

Ngày 21/9/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3651 chấp thuận chủ trương đầu tư D.A BVĐK khu vực Nghi Sơn cho Tổng CTCP Hợp Lực, đồng thời đề nghị Tổng Công ty có trách nhiệm hoàn trả lại chi phí mà Công ty Thăng Long đã ứng trước để thực hiện giải phóng mặt bằng D.A.

Ngày 15/1/2017, Tổng CTCP Hợp Lực đã chuyển đầy đủ số tiền hoàn trả chi phí giải phóng mặt bằng theo kết quả phê duyệt của UBND huyện Tĩnh Gia về tài khoản ngân hàng của Ban Quản lý Khu kinh tế.

Ban Quản lý Khu kinh tế đã 2 lần có văn bản mời đại diện chủ đầu tư BVĐK Nghi Sơn (Công ty Thăng Long) đến làm việc để nhận số tiền hoàn trả kinh phí giải phóng mặt bằng D.A. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Hoàn - đại diện chủ đầu tư BVĐK Nghi Sơn chưa nhận số tiền nêu trên.

Như vậy, sau khi nhận được đơn kiến nghị của Công ty Thăng Long về việc thu hồi đất D.A BVĐK Nghi Sơn, UBND tỉnh và các ngành chức năng đã có văn bản trả lời.

Việc UBND tỉnh đồng ý cho Tổng CTCP Hợp Lực thực hiện đầu tư D.A BVĐK Nghi Sơn được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền mới đây đã quyết định CTCP Đầu tư và Thương mại Thăng Long (khu tái định cư Xuân Lâm, Nguyên Bình, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia) khiếu nại không có cơ sở.

Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu Công ty Thăng Long không đồng ý thì có quyền khiếu nại lần hai đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Tác giả: Hoa Quế

Nguồn tin: Báo Thanh tra

  Từ khóa: Công ty Thăng Long , thanh hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok