“Không nói không với giả gái, nói không với hài nhảm“

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về vấn đề hài nhảm và nạn giả gái ở các chương trình hài, tổng đạo diễn Nguyễn Thành Chánh Trực của chương trình đã nêu quan điểm: “Không nên tuyên ngôn nói không với giả gái, chỉ nên nói không với hài nhảm”

TOP ok