Trong tỉnh

Thanh Hoá: Bãi bỏ một số quyết định liên quan đến lĩnh vực đầu tư, đất đai

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Quyết định bãi bỏ 04 quyết định liên quan đến lĩnh mực đầu tư, đất đai.

Theo đó, tại Quyết định số 34 ngày 12/8, UBND tỉnh Thanh Hoá quyết định bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau:

Quyết định số 2344/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh sửa đổi một số điều của Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 2344/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh.

Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định việc thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; chấp thuận địa điểm đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh sửa đổi một số điều của Quy định việc thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận địa điểm đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh.

Quyết định số 34 được ban hành trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch & Đầu tư và ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Về lý do huỷ bỏ các quyết định nêu trên, Sở Kế hoạch & Đầu tư cho biết, các quyết định liên quan đến lĩnh vực đầu tư, đất đai nêu trên của UBND tỉnh Thanh Hoá không còn phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai hiện hành.

Quyết định số 34 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2022./.

Tác giả: Đức Thiện

Nguồn tin: tamnhin.trithuccuocsong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok