Trong tỉnh

Thanh Hóa phát huy vai trò của nhân dân, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2024

Sáng 20/2, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến qua hơn 600 điểm cầu đến hơn 26 nghìn đảng viên, cán bộ, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo giới thiệu nội dung chuyên đề đến các đại biểu.


Tham dự hội nghị, các đảng viên, cán bộ, viên chức được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo giới thiệu nội dung Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Các điểm cầu trực tuyến tại các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa.


Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn phát động quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng làm cho các phong trào trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm, thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân, tạo thành cao trào hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội, nhất là thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 11% trở lên trong năm 2024 và kế hoạch 5 năm 2021-2025; thi đua giữa các ngành, địa phương, đơn vị, thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa phát động phong trào thi đua năm 2024.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040; rà soát, điều chỉnh những bất cập, chồng chéo, chưa thống nhất giữa các loại quy hoạch, hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Đổi mới và đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa-xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ; xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa hưởng ứng, đẩy mạnh tuyên truyền thi đua yêu nước với thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân”; tiếp tục cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng sát với yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên phát động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi 8 nội dung thi đua; trọng tâm là phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với phong trào “công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tác giả: MAI LUẬN

Nguồn tin: nhandan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok