Trong tỉnh

Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1585/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh năm 2024 - mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, diện tích 7,0ha.

Công sở UBND xã Vĩnh Hòa.


Theo đó, đảm bảo thực hiện việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho tổ chức, cá nhân trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản của UBND tỉnh; thực hiện theo đúng Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nội dung: “Hình thức cấp phép khai thác khoáng sản không qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản chỉ thực hiện đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu để thi công các công trình trọng điểm quốc gia, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, bảo đảm các quy định của pháp luật. Đối với các mỏ khoáng sản không thuộc trường hợp nêu trên thì việc cấp phép khai thác (kể cả mở rộng khai thác) khoáng sản phải thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật”, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện trong năm 2024, trường hợp trong năm 2024 chưa kịp thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo kế hoạch được duyệt, sẽ được chuyển sang đấu giá trong năm tiếp theo.

UBND huyện Vĩnh Lộc lập khái toán kinh phí giải phóng mặt bằng khu vực mỏ tổ chức đấu giá, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở lập phương án đấu giá. Tổ chức chỉ đạo thực hiện bảo vệ mặt bằng, mốc giới khu mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đảm bảo nguyên trạng để bàn giao cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan của tỉnh tổ chức và triển khai hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này, nếu có những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, các Sở, ngành, UBND huyện Vĩnh Lộc kịp thời phản ánh, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định. Đồng thời giao các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức và triển khai hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo kế hoạch này.

Tác giả: Tiến Anh

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok