Trong tỉnh

Hàng loạt vi phạm tại UBND huyện Hậu Lộc

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã chỉ rõ hàng loạt vi phạm, khuyết điểm tại UBND huyện Hậu Lộc, trách nhiệm quản lý, điều hành thuộc về Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc.

Mới đây, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kết luận thanh tra số 1569/Kl-TTTH về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) tại huyện Hậu Lộc.

Theo đó, việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn thiếu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên đoàn thanh tra; nhật ký đoàn thanh tra; văn bản thông báo về thời gian kết thúc thanh tra; biên bản họp rút kinh nghiệm của đoàn thanh tra; thời gian ban hành kết luận một số cuộc thanh tra còn chậm.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ UBND huyện Hậu Lộc mắc hàng loạt vi phạm

Dự toán đầu năm còn một số nguồn kinh phí chưa phân bổ, giao chi tiết đến từng đơn vị sử dụng ngân sách. Cấp hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan theo ngành dọc đóng trên địa bàn huyện từ tiền sử dụng đất để chi đầu tư xây dựng và nguồn kinh phí khác chi thường xuyên chưa phù hợp với quy định, nhiệm vụ chi.

Quá trình thanh tra phát hiện, một số chương trình mục tiêu đã hết nhiệm vụ chi số tiền 1.157.148.700 đồng chưa kịp thời nộp hoàn trả lại ngân sách cấp trên.

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tuyên truyền, phổ biến về công tác PCTN và THTK, CLP: chưa kịp thời ban hành chương trình kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí và triển khai thực hiện các cuộc họp phổ biến giáo dục pháp luật về THTK, CLP; lồng ghép chung vào kế hoạch PCTN.

Việc thực hiện pháp luật về PCTN và THTK, CLP: Dự toán thu chưa sát với thực tế, một số khoản thu dự toán huyện, tỉnh giao thấp so với thực hiện; dự toán chi dự phòng ngân sách huyện thấp hơn so với tỷ lệ quy định. Dự toán đầu năm còn một số nguồn kinh phí chưa phân bổ, giao chi tiết đến từng đơn vị sử dụng ngân sách.

Cấp hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan theo ngành dọc đóng trên địa bàn huyện từ tiền sử dụng đất để chi đầu tư xây dựng và nguồn kinh phí khác chi thường xuyên chưa phù hợp với quy định, nhiệm vụ chi. Chưa trích tối thiểu 10% trên tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm theo quy định.

Việc thực hiện pháp luật về PCTN và THTK, CLP tại Văn phòng HĐND-UBND huyện; phòng Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Văn hóa thông tin, thể thao và du lịch; phòng Kinh tế Hạ tầng; Ban QLDA ĐTXD huyện Hậu Lộc và 6 xã còn nhiều khuyết điểm, vi phạm.

Kiểm tra việc quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản tại công trình cho thấy công tác thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu phê duyệt quyết toán các công trình được kiểm tra còn có thiếu sót.

Tổng giá trị thu hồi và giảm trừ qua kiểm tra 18 danh mục dự án, công trình là 2.548.897.466 đồng, trong đó: kiến nghị thu hồi 120.971.000 đồng; giảm trừ khi phê duyệt quyết toán các hạng mục công trình còn lại với giá trị 2.427.926.466 đồng.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa xác định trách nhiệm quản lý, điều hành thuộc về Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc phụ trách các lĩnh vực được phân công theo quy định.

Trách nhiệm trực tiếp thuộc về Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, Thủ trưởng các đơn vị và Kế toán ngân sách các đơn vị (theo thời kỳ năm 2021 - 2022) được thanh tra.

UBND huyện Hậu Lộc, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc có trách nhiệm tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra trong Kết luận thanh tra. Đồng thời khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra.

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok