Trong tỉnh

Thanh Hóa lấy ý kiến cử tri về việc nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa vừa triển khai Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường trực thuộc TP Thanh Hóa; sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, UBND các xã, phường, thị trấn hoàn thành tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri trước ngày 10/6/2024. UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri gửi tỉnh trước ngày 15/6/2024.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường trực thuộc TP Thanh Hóa.


Mục đích, yêu cầu đặt ra của kế hoạch là thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ để cử tri hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của việc lấy ý kiến; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri; động viên cử tri tham gia tích cực, đồng thuận, thống nhất cao đối với việc nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa; sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh. Yêu cầu các địa phương tập trung tuyên truyền nội dung chính của các đề án; tên gọi và ý nghĩa tên gọi của ĐVHC mới; nơi đặt trụ sở, công sở làm việc của ĐVHC mới; quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc tham gia ý kiến...

Về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri, kế hoạch đưa ra phạm vi, nội dung lấy ý kiến đối với từng đơn vị; việc lập niêm yết danh sách cử tri, thành lập tổ lấy ý kiến cử tri, thời gian và hình thức thực hiện. Riêng về hình thức lấy ý kiến cử tri có thể triển khai thông qua tổ chức hội nghị hoặc tổ chức phát phiếu lấy ý kiến theo hộ gia đình...

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn khẳng định: Việc nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường trực thuộc TP Thanh Hóa; sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã là chủ trương đúng đắn, quan trọng đã được quy định tại kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hoạt động lấy ý kiến cử tri là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, tổ chức thực hiện của chính quyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đồng thời lưu ý, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri phải bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật, đúng thời gian, tiến độ đề ra. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị, địa phương phải đặt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền lên hàng đầu; tập trung hướng dẫn, cung cấp kịp thời các thông tin để cử tri hiểu đúng, đầy đủ về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về việc sáp nhập, sắp xếp các ĐVHC nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất, tin tưởng trong các tầng lớp Nhân dân.

Tác giả: Đinh Huê

Nguồn tin: baovephapluat.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok