Cổ phiếu FLC nguy cơ bị huỷ niêm yết?

Theo quy định hiện hành, nếu FLC và ROS không tìm được tổ chức kiểm toán chấp nhận thực hiện kiểm toán, nguy cơ huỷ niêm yết bắt buộc là hiện hữu.

TOP
ok