Giáo dục

Dự thảo quy định mới về lựa chọn sách giáo khoa

Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Thầy trò Trường THCS-THPT Phenikaa trong giờ học.


Khi ban hành, Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Về nguyên tắc lựa chọn sách giáo khoa, theo dự thảo, lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt để sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Mỗi môn học, hoạt động giáo dục được thực hiện trong cơ sở giáo dục phổ thông ở mỗi khối lớp lựa chọn 1 sách giáo khoa.

Việc lựa chọn sách giáo khoa bảo đảm thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Có 2 tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa gồm: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông (Hội đồng) do Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông hoặc Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thành lập, giúp người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. Mỗi cơ sở giáo dục phổ thông thành lập 1 Hội đồng. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập 1 Hội đồng.

Hội đồng bao gồm: Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu; đại diện tổ chuyên môn; đại diện giáo viên, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông.

Người đã tham gia biên soạn sách giáo khoa hoặc tham gia chỉ đạo biên soạn, xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa và người làm việc ở các nhà xuất bản, các tổ chức có sách giáo khoa không được tham gia Hội đồng.

Hội đồng xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng.

Về quy trình tổ chức lựa chọn sách giáo khoa, trước tiên là tổ chức lựa chọn sách giáo khoa tại cơ sở giáo dục

Phòng GDĐT thẩm định hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý theo quy định; báo cáo Sở GDĐT về kết quả thẩm định và danh mục lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý.

Sở GDĐT tổ chức thẩm định hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý theo quy định; rà soát báo cáo của các Phòng GDĐT về kết quả thẩm định và danh mục lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông; tổng hợp kết quả, lập danh mục lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông, trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt.

Căn cứ vào kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông do Sở GDĐT trình, ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh mục lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương.

Danh mục sách giáo khoa được phê duyệt thông báo đến các cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương trước ngày 30/4 hằng năm.

Tác giả: Hải Bình

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok