Trong tỉnh

Ban hành công điện đẩy nhanh vốn đầu tư công

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND, về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa có 19/48 chủ đầu tư, đơn vị giải ngân dưới mức trung bình của cả tỉnh.


Theo đó, đến ngày 9/5/2024, cả tỉnh đã giải ngân được 3.648,2 tỷ đồng vốn đầu tư công, bằng 28,4% kế hoạch; đứng thứ 12 về tỷ lệ giải ngân vốn nhanh trong 63 tỉnh, thành phố; có 12 chủ đầu tư, địa phương giải ngân đạt từ 50% kế hoạch vốn trở lên. Tuy nhiên, cả tỉnh vẫn còn 501.139 triệu đồng vốn năm 2024 do tỉnh quản lý (bao gồm cả vốn năm 2022 và năm 2023 của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đã được Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024) chưa được giao kế hoạch chi tiết đến danh mục và mức vốn từng dự án một số nguồn vốn giải ngân rất chậm so với kế hoạch.

Qua đó, để phấn đấu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (bao gồm cả vốn năm 2022, năm 2023 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024) đạt 100% kế hoạch trước ngày 31/12/2024, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực, các chủ đầu tư khẩn trương, quyết liệt tập trung thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành từ đầu năm đến nay; tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị, thực hiện thi công “3 ca, 4 kíp” đối với các dự án thuộc Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn nước ngoài, các dự án trọng điểm, dự án thuộc tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa. Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 phải gắn liền với bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí nguồn lực Nhà nước.

Người đứng đầu các đơn vị, địa phương được giao quản lý, sử dụng vốn đầu tư công phải xác định việc đôn đốc tiến độ thực hiện và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trường hợp tiến độ giải ngân vốn năm 2024 chậm so với quy định, cá nhân người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với 24 dự án chưa được phê duyệt dự án đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật), các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định trước ngày 30/7/2024; riêng đối với 2 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn và Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh), khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để đảm bảo điều kiện, tiến độ trình phân bổ kế hoạch vốn chi tiết cho các dự án tại Kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, cắt giảm, dừng thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện chưa thực sự cần thiết; xác định cụ thể nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý có trách nhiệm phải bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý; trên cơ sở đó, khẩn trương rà soát, trình HĐND cùng cấp xem xét, ưu tiên bố trí đủ vốn đối ứng ngân sách cấp huyện cho các dự án này, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Tác giả: Thảo Chi

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok