Trong nước

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung 4 pháp lệnh liên quan đến quy hoạch

Với 100% ý kiến thành viên tán thành, sáng 22/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp.

Theo Tờ trình của Chính phủ, Luật Quy hoạch điều chỉnh việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 59 Luật Quy hoạch, Chính phủ rà soát, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quy hoạch trong các bộ luật, luật thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch và có hiệu lực đồng thời với Luật Quy hoạch từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch (Luật sửa đổi 11 luật). Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (Luật sửa đổi 37 luật).

Thực hiện Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2018, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ nghiên cứu xây dựng dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch đảm bảo đồng bộ với Luật Quy hoạch.

“Việc ban hành dự án Pháp lệnh này để đồng bộ với Luật Quy hoạch là cần thiết, tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý, các xung đột, cũng như các vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch”, Tờ trình của Chính phủ nêu rõ.

Tờ trình của Chính phủ cũng cho biết, dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch được xây dựng trên quan điểm là: Tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch và các nguyên tắc sửa đổi luật đã được áp dụng trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi 11 luật và Luật sửa đổi 37 luật. Bảo đảm duy trì các mục tiêu, yêu cầu về quản lý nhà nước của các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội, tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Toàn cảnh phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp.

Báo cáo của Ủy ban Kinh tế khẳng định cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch nhằm mục tiêu bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật Quy hoạch và đáp ứng yêu cầu về tiến độ sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có liên quan, bảo đảm có hiệu lực thi hành cùng với Luật Quy hoạch từ ngày 01/01/2019.

Báo cáo của Ủy ban Kinh tế cũng nhấn mạnh, đa số ý kiến nhất trí việc sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch cần thống nhất theo nguyên tắc đã được áp dụng trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6. Theo đó, các pháp lệnh có liên quan phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật Quy hoạch và chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với Luật Quy hoạch; bảo đảm các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia phải thực hiện theo Luật Quy hoạch; bảo đảm thứ bậc của các loại quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch; bảo đảm sự thống nhất nội tại của các pháp lệnh được sửa đổi, bổ sung và tính khả thi khi triển khai thi hành các quy định về quy hoạch.

Về hồ sơ dự án Pháp lệnh, Ủy ban Kinh tế cho rằng, hồ sơ đã được chuẩn bị theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ bản đáp ứng điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến và thông qua.

Tại phiên họp, với 100% ý kiến thành viên tán thành, UBTVQH đã thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch.

Pháp lệnh được thông qua gồm có 5 điều, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng; sửa đổi, bổ sung Điều 4 Pháp lệnh Quản lý thị trường; sửa đổi, bổ sung Điều 34a Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; sửa đổi, bổ sung Điều 24 Pháp lệnh Thư viện.

Pháp lệnh áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo Chính phủ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok