Trong tỉnh

Thanh Hóa rà soát văn bản chưa phù hợp quy định pháp luật

Trước thực trạng nhiều văn bản do tỉnh Thanh Hóa ban hành có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Chủ tịch UBND tỉnh này đang “ráo riết” chỉ đạo cấp dưới tập trung tham mưu rà soát, kiến nghị xử lý.

Theo nhận định của tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tuy nhiên, việc tham mưu, triển khai thực hiện ở một số ngành, địa phương, đơn vị trên một số lĩnh vực công tác vẫn còn hạn chế, yếu kém, thậm chí có những vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật.

Do đó, việc rà soát, khắc phục và kiến nghị xử lý các văn bản do tỉnh ban hành có nội dung chưa phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm bảo đảm mọi công việc được tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Thanh Hóa chỉ đạo rà soát văn bản chưa phù hơp quy định pháp luật

Ngày 30/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Thông báo số 146/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8/2023.

Trong đó giao các sở, ngành liên quan tập trung rà soát, kiến nghị xử lý tất cả các văn bản do tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2023 có nội dung chưa phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/10/2023.

Tuy nhiên, kết quả rà soát của một số đơn vị chưa đảm bảo theo yêu cầu, còn để sót một số văn bản có nội dung chưa phù hợp và một số nội dung cần phải khắc phục, đặc biệt là các văn bản, nội dung đã được các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chỉ ra.

Mới đây, vào ngày 23/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá tiếp tục ban hành Công văn số 15957/UBND-THKH gửi các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, yêu cầu tiếp tục tập trung tham mưu rà soát, kiến nghị xử lý tất cả các văn bản do tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2023 có nội dung chưa phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ngành được giao nhiệm vụ chủ trì, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tham mưu, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ và chất lượng rà soát các văn bản nêu trên.

Đồng thời, khẩn trương tập trung tham mưu rà soát, kiến nghị xử lý tất cả các văn bản do tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2023 có nội dung chưa phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 146/TB-UBND ngày 30/8/2023.

Tuyệt đối không được để sót các văn bản có nội dung chưa phù hợp với quy định và nội dung đã được các cơ quan chức năng yêu cầu xử lý, khắc phục; báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 20/11/2023.

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok