Trong tỉnh

Thanh Hóa: Ban hành Quy định trình tự thẩm định quyết toán vốn đầu tư công

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 57/2022/QĐ-UBND Quy định trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý theo niên độ ngân sách hàng năm. Việc lập, gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công Cơ quan lập báo cáo: Ủy ban nhân dân cấp xã; Kho bạc Nhà nước cấp huyện (Cơ quan kiểm soát thanh toán cấp huyện).

Báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã: Phần số liệu: Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đối chiếu, thống nhất số liệu quyết toán với Kho bạc Nhà nước cấp huyện; lập báo cáo quyết toán theo niên độ (theo Mẫu số 01/QTNĐ - có xác nhận của Kho bạc Nhà nước cấp huyện nơi giao dịch, ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) kèm theo công văn đề nghị thẩm định quyết toán, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện để thẩm định. Phần thuyết minh báo cáo quyết toán: Báo cáo tổng quát tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước được giao trong năm quyết toán và thuyết minh các tồn tại, vướng mắc, các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện, thanh toán, quyết toán vốn, tăng giảm vốn kế hoạch đầu tư công, đề xuất các biện pháp tháo gỡ.

Báo cáo của Kho bạc Nhà nước cấp huyện: Phần số liệu: Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ (Biểu mẫu báo cáo quyết toán: Thực hiện theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Biểu 08/QTNĐ), gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh. Phần thuyết minh báo cáo quyết toán: Thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 28 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ (gồm: Báo cáo tổng quát đặc điểm, tình hình thanh toán, quyết toán theo niên độ; đề xuất và kiến nghị để tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc có liên quan đến công tác quyết toán theo niên độ).

Thời hạn lập báo cáo: Trước ngày 31/01 năm sau năm quyết toán. Thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm: Trước ngày 15/03 năm sau năm quyết toán. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

Tác giả: Thảo Chi

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok