Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nhà ở xã hội

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 133.200 người có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sinh viên… Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020.

TOP
ok