Thanh Hóa thu ngân sách đạt thấp

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, 6 tháng đầu năm toàn ngành đã tập trung rà soát lại toàn bộ nguồn thu, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế để nộp vào ngân sách nhà nước.

TOP
ok