Quan Hoá, Thanh Hóa: Ban quản lý sự nghiệp kinh tế huyện hoạt động “chui” gần 10 năm

Ban quản lý sự nghiệp kinh tế huyện được thành lập và hoạt động từ nhiều năm trước. Nhưng sau khi để xảy ra hàng loạt sai phạm bị Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa đã ký quyết định số 1687/QĐ- UBND ngày 26-10-2018 về việc giải thể Ban Quản lý sự nghiệp kinh tế huyện này.

TOP
ok