Trong tỉnh

Sau sáp nhập, xin ý kiến giữ nguyên tên “TP Thanh Hoá”

Theo thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn liên quan đến dự thảo Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hoá và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hoá thì trong 2 phương án tên gọi, đề xuất lựa chọn phương án “TP Thanh Hoá” làm phương án chọn, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Cụ thể, về tên gọi của thành phố sau khi sáp nhập, yêu cầu đưa ra 2 phương án, trong đó phương án 1 lấy tên gọi là TP Thanh Hoá và phương án 2 lấy tên gọi là thành phố Đông Sơn; trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật, đề cương quy hoạch chung đô thị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phân tích, đánh giá sâu sắc, toàn diện về những lịch sử, văn hoá, những ưu điểm, hạn chế theo từng phương án để đề xuất lựa chọn phương án 1 làm phương án chọn, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Một góc TP Thanh Hoá

Thông báo cũng nêu rõ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trực tiếp tham gia ý kiến vào dự thảo đề án hoặc có ý kiến bằng văn bản về các giải pháp liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư.

Giao UBND TP Thanh Hoá, UBND huyện Đông Sơn, theo chức năng nhiệm vụ được giao, có văn bản báo cáo đề xuất cụ thể giải pháp sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; phương án bố trí trụ sở, tài sản công.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Thanh Hoá và các ngành, đơn vị khẩn trương rà soát, báo cáo nội dung phát sinh, điều chỉnh trong quá trình thực hiện đồ án quy hoạch chung xây dựng TP Thanh Hoá đến năm 2025, tầm nhìn 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Hiện nay, ngành chức năng đang khẩn trương, nghiêm túc triển khai để hoàn thiện dự thảo đề án.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok