Trong tỉnh

Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa chú trọng quản lý, điều hành ngân quỹ

Năm 2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thanh Hóa đã thực hiện tập trung nguồn thu kịp thời, kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả. Phát huy kết quả này, trong năm 2024, KBNN Thanh Hóa sẽ tập trung triển khai 06 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, KBNN Thanh Hóa đã phối hợp thu NSNN đạt 43.386 tỷ đồng, chi NSNN đạt 52.376 tỷ đồng.


Nhìn lại năm 2023, KBNN Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước.

Cụ thể, KBNN Thanh Hóa đã tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm tập trung nguồn thu kịp thời, hiệu quả. Trong đó, đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN và của chính quyền địa phương… cũng như tham mưu kịp thời cho UBND Tỉnh trong chỉ đạo, đôn đốc tất cả các khoản thu vào NSNN kịp thời, đầy đủ và chính xác; hạch toán, phân chia cho các cấp ngân sách đúng chế độ quy định.

Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện phối hợp thu NSNN giữa KBNN các huyện, thị xã, thành phố với ngân hang thương mại đóng trên địa bàn. Hiện nay, với 57 điểm phối hợp thu cùng với các điểm chấp nhận thẻ POS và 25 trụ sở giao dịch của KBNN đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Song song với đó, đơn vị thực hiện kiểm soát chi NSNN chặt chẽ, an toàn. Cụ thể, đơn vị tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng quy định; đảm bảo tiết kiệm, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao, đúng nội dung, tiêu chuẩn, định mức của nhà nước.

Đơn vị thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tài chính đặc biệt là về thời gian kiểm soát, thanh toán, thực hiện kiểm soát hồ sơ ngay khi các chủ đầu tư, ban quản lý dự án gửi đến theo quy định; tuyệt đối không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do...

Với những nỗ lực trên, năm 2023, KBNN Thanh Hóa đã phối hợp thu NSNN đạt 43.386 tỷ đồng; chi NSNN đạt 52.376 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả tích cực đó, bước sang năm 2024, KBNN Thanh Hóa sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, phối hợp cùng cơ quan thu tổ chức tập trung, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN góp phần hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2024 của địa phương. Chú trọng, nâng cao chất lượng công tác phối hợp thu với các NHTM.

Hai là, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quản lý kiểm soát chi NSNN gắn với việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, luật phòng chống tham nhũng. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN, các bộ, ngành có liên quan trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công năm 2024 để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

Ba là, tổ chức thực hiện tốt công tác kế toán, thanh toán ở từng đơn vị KBNN, đảm bảo chấp hành nghiêm túc các quy chế, quy trình nghiệp vụ trong hạch toán, kế toán, thanh toán. Tổ chức vận hành hệ thống TABMIS, hệ thống thanh toán và các chương trình giao diện đảm bảo thông suốt, ổn định, an toàn và hiệu quả. Theo dõi chặt chẽ tình hình thu, chi NSNN. Thực hiện nghiêm Quy định về kiểm soát phòng ngừa rủi ro trong công tác kế toán.

Bốn là, chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống KBNN. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 163QCPH/CA-KBTH ngày 28/07/2015 về an ninh và an toàn tài sản trong hệ thống KBNN giữa KBNN Thanh Hóa và Công an tỉnh Thanh Hóa. Tăng cường các biện pháp và phương tiện đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản nhà nước.

Năm là, xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm 2024 trên các lĩnh vực hoạt động KBNN. Triển khai thực hiện tốt Quy chế hoạt động kiểm tra nội bộ và Quy trình xử lý sau kiểm tra nội bộ. Triển khai kế hoạch Thanh tra chuyên ngành năm 2024 theo định hướng của KBNN. Tăng cường kiểm tra công tác tự kiểm tra, công tác giám sát từ xa việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi qua dịch vụ công trực tuyến. Chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng thanh tra, kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Sáu là, tăng cường công tác đảm bảo an ninh an toàn các hoạt động nghiệp vụ và trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông, cơ sở dữ liệu thông qua việc quán triệt, chấp hành nghiêm túc các quy định đã ban hành về thực hiện chính sách bảo mật trong hệ thống KBNN. Duy trì hệ thống tin học đảm bảo phục vụ tốt nhất các hoạt động nghiệp vụ. Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ và nâng cấp chương trình ứng dụng theo quy định của KBNN...

Tác giả: Khánh Chi

Nguồn tin: tapchitaichinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok