Kinh tế

Kho bạc Nhà nước cắt giảm 44 ghế lãnh đạo

Hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ giảm thêm được 22 Kho bạc Nhà nước cấp huyện và sẽ giảm trên 44 vị trí lãnh đạo (Giám đốc, Phó Giám đốc) và 22 kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

Bộ Tài chính cho biết đối với Kho bạc Nhà nước, từ năm 2015 đến nay đã cắt giảm được 2.313 đầu mối (trong đó giai đoạn từ 30/6/2017 đến 31/5/2020 giảm được 1.524 đầu mối) và giảm hơn 3.200 vị trí lãnh đạo từ cấp tổ đội trở lên.

Thông tin này được Bộ Tài chính đưa ra tại dự thảo tờ trình ngày 31/12 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính để thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại Kho bạc nhà nước cấp huyện thành Kho bạc Nhà nước khu vực trực thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thuộc Bộ Tài chính.

Hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ giảm thêm được 22 Kho bạc Nhà nước cấp huyện và sẽ giảm trên 44 vị trí lãnh đạo (Giám đốc, Phó Giám đốc)

Đến nay, biên chế công chức của hệ thống Kho bạc Nhà nước đã cắt giảm được 1.155 người, giảm được 7,2% so với năm 2015 (đạt 72% kế hoạch đến 2021); tinh giản được gần 160 trường hợp do năng lực còn hạn chế, sức khỏe không đảm bảo (đạt tỷ lệ gần 66% so với kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021).

Hệ thống Kho bạc Nhà nước phấn đấu đến hết năm 2021, thực hiện cắt giảm trên 10% chỉ tiêu biên chế được giao so với năm 2015 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

Bộ Tài chính cũng đã xây dựng Đề án xây dựng phương án và lộ trình thành lập 15 Kho bạc Nhà nước khu vực, đồng thời Bộ Tài chính đang tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập 7 Kho bạc Nhà nước cấp huyện vào Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

Theo đó, các đầu mối được kiện toàn tinh gọn, hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ giảm thêm được 22 Kho bạc Nhà nước cấp huyện và sẽ giảm trên 44 vị trí lãnh đạo (Giám đốc, Phó Giám đốc) và 22 kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

Dự kiến hoàn thành trong năm 2020-2021. Từ năm 2021 trở đi tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp bộ máy Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của Bộ Nội vụ.

Tại Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính quy định Kho bạc Nhà nước được tổ chức thành hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương theo đơn vị hành chính, chưa có quy định tổ chức Kho bạc Nhà nước khu vực liên huyện.

Do vậy, để triển khai thực hiện được Đề án nêu trên, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Điều 3 Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg, trong đó bãi bỏ nội dung “theo đơn vị hành chính”, và bổ sung nội dung “Kho bạc Nhà nước khu vực”.

Tác giả: H.Duy

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok