Kinh tế

Cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ 1/7/2024

Sáng 10/11, Quốc hội thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, trong đó chốt cải cách tiền lương từ 1/7/2024.

Sáng 10/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

Với 466/470 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 94,33%), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

Kết quả biểu quyết thông qua nghị quyết ngân sách nhà nước. (Ảnh: Báo Công Thương).

Theo dự toán này, thu ngân sách năm 2024 hơn 1,7 triệu tỷ đồng, gồm cả thu chuyển nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2023 là 19.040 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách là 2,1 triệu tỷ đồng. Bội chi ngân sách là 399.400 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP. Tổng mức vay của ngân sách Nhà nước là 690.553 tỷ đồng.

Về thực hiện chính sách tiền lương, nghị quyết nêu rõ, từ ngày 1/7/2024 thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách Nhà nước.

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Đối với các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước của Trung ương đang thực hiện các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù.

Từ 1//2024 đến 30/6/2024, mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 12/2023 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc năm 2024).

Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm năm 2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì chỉ thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh. (Ảnh: Quochoi.vn).

Từ ngày 1/7/2024, bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước, áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.

Không tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù hiện hành đối với phần kinh phí thường xuyên theo cơ chế quản lý tài chính đặc thù (chi hoạt động, tăng cường năng lực, hiện đại hóa, đảm bảo hoạt động chuyên môn...) của các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước. Giao Chính phủ tổ chức thực hiện và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

Các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương dành để cải cách tiền lương như quy định tại Nghị quyết số 34/2021/QH15 của Quốc hội.

Tác giả: PHẠM DUY

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok