Trong tỉnh

Yên Định (Thanh Hóa): Áp dụng đơn giá bồi thường hết hiệu lực

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Định chỉ đạo Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng áp dụng đơn giá bồi thường đối với tài sản, vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi của ông Phạm Ngọc Thính theo đúng quy định.

Nội dung công dân khiếu nại

UBND huyện Yên Định thu hồi 2.893m2 đất của gia đình ông Phạm Ngọc Thính thuộc đất thuê của huyện 20 năm để làm trang trại (đã được UBND huyện Yên Định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2014) để thực hiện công trình phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã, đoạn đi qua xã Yên Trang, nhưng không được bồi thường về đất. Ông khiếu nại bồi thường về đất cho gia đình.

UBND huyện Yên Định áp dụng văn bản đã hết hiệu lực (Quyết định 3644/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa) để bồi thường đối với tài sản, vật nuôi, cây trồng trên đất của gia đình bị thu hồi là chưa đúng. Ông đề nghị áp dụng đơn giá bồi thường theo Quyết định 830/2015/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Khiếu nại của ông Phạm Ngọc Thính đã được Chủ tịch UBND huyện Yên Định giải quyết tại Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 25/9/2017.

Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Yên Định, ông Phạm Ngọc Thính có đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả xác minh

Việc thu hồi 2.893m2 đất thuộc đất trang trại thuê 20 năm đã được UBND huyện Yên Định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2014 nhưng không được bồi thường về đất

Đất hộ ông Phạm Ngọc Thính bị thu hồi là đất do UBND xã quản lý.

Vị trí thửa đất gồm các thửa 03, 390 thuộc tờ bản đồ số 17, bản đồ địa chính xã Yên Trung (đo đạc và phê duyệt năm 2013), diện tích 24.000m2 (ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục bản đồ số 09/TLTĐ, ngày 13/6/2014 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Định trích lục tại thửa 398, tỷ lệ 1/500). Địa chỉ thửa đất: Đồng Bái Thớ, thôn Thọ Tiến, xã Yên Trung.

Năm 2014, UBND huyện Yên Định cho hộ ông Phạm Ngọc Thính thuê theo Hợp đồng thuê đất số 01YT/2014/HĐ-TĐ ngày 23/6/2014. Mục đích sử dụng: Làm kinh tế trang trại. Loại hình: Trang trại tổng hợp. Hình thức thuê đất: Nộp tiền thuê đất hàng năm. Thời hạn sử dụng 20 năm.

Ông Phạm Ngọc Thính được UBND huyện Yên Định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê tại Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 19/6/2014, số giấy chứng nhận BR465932.

Công trình Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã, đoạn đi qua xã Yên Trung thu hồi 2.893m2 đất thuộc một phần diện tích đất hộ ông Thính thuê trang trại năm 2014 của UBND huyện Yên Định (đã nêu trên), thể hiện tại Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND huyện về việc thu hồi đất tại xã Yên Trung để thực hiện dự án Kênh nhánh 2, 3 - Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã thuộc Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt và Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND huyện về việc điều chỉnh thu hồi đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 08/5/2015.

Tại Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND huyện Yên Định phê duyệt bổ sung Phương án Bồi thường giải phóng mặt bằng, thể hiện giá trị bồi thường đối với hộ ông Phạm Ngọc Thính (số thứ tự 3) gồm: Nhà cửa, vật kiến trúc 18.833.216; cây cối, hoa màu 32.402.800.

Căn cứ Khoản 1, Điều 75, Luật Đất đai năm 2013 quy định điều kiện được bồi thường về đất là: ‘Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... ” và tại Điểm c, Khoản 1, Điều 76, Luật Đất đai năm 2013: Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm: Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm...

Ông Phạm Ngọc Thính đã nhận đủ số tiền bồi thường về vật kiến trúc, cây cối, hoa màu do Hội đồng Giải phóng mặt bằng chi trả và ký xác nhận một số văn bản về bàn giao đất, mặt bằng cho tổ chức, đơn vị sử dụng đất cho dự án.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa bàn giao hết diện tích đất, mặt bằng theo quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền là chưa thực hiện đúng nghĩa vụ của người sử dụng đất được quy định tại Khoản 7, Điều 170, Luật Đất đai năm 2013 và các cam kết mà ông Thính đã cam kết tại hợp đồng thuê đất.

Như vậy, đất bị thu hồi là đất hộ ông Phạm Ngọc Thính thuê và trả tiền thuê đất hàng năm nên không đủ điều kiện được bồi thường về đất là đúng quy định.

Nội dung ông Phạm Ngọc Thính khiếu nại là không có cơ sở.

Việc UBND huyện Yên Định áp dụng văn bản đã hết hiệu lực để bồi thường đối với tài sản, vật nuôi, cây trồng trên đất của gia đình bị thu hồi là chưa đúng; đề nghị áp dụng đơn giá bồi thường theo Quyết định 830/2015/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 của UBND tỉnh

Ngày 10/5/2017, UBND huyện Yên Định đã ban hành Quyết định số 692/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Kênh nhánh 2, 3 - Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã thuộc dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, đoạn đi qua huyện Yên Định, có hộ ông Phạm Ngọc Thính.

Tại Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 10/5/2017, UBND huyện Yên Định đã căn cứ vào Quyết định 3644/2011/QĐ- UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây, hoa màu trên đất trong bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh để áp giá bồi thường.

Tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 10/5/2017), Quyết định số 3644/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Quyết định 830/2015/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa, có hiệu lực thi hành từ ngày 23/3/2015.

Nội dung khiếu nại của ông Phạm Ngọc Thính là có cơ sở.

Khiếu nại có đúng, có sai

Theo kết luận của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, diện tích 2.893 m2 đất UBND huyện Yên Định thu hồi thực hiện Dự án Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã, đoạn đi qua xã Yên Trung, huyện Yên Định thuộc loại đất Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

Ông Phạm Ngọc Thính không đủ điều kiện được bồi thường về đất là đúng quy định Điểm c, Khoản 1, Điều 76, Luật Đất đai năm 2013.

Tại thời điểm ngày 10/5/2017, UBND huyện Yên Định áp dụng đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 3644/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011của UBND tỉnh để áp giá bồi thường đối với tài sản, vật nuôi, cây trồng trên đất của gia đình ông Phạm Ngọc Thính là không đúng vì Quyết định số 3644/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Quyết định 830/2015/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 của UBND tỉnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 23/3/2015.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, mới đây, ngày 5/12/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền đã quyết định khiếu nại của ông Phạm Ngọc Thính (thôn Thọ Lọc, xã Yên Trung, huyện Yên Định) được bồi thường về đất đối với diện tích đất thu hồi để giải phóng mặt bằng là 2.893m2 thuộc đất Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm là không có cơ sở.

Việc ông Phạm Ngọc Thính khiếu nại UBND huyện Yên Định áp dụng đơn giá bồi thường tại Quyết định số 3644/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh đã hết hiệu lực để áp giá bồi thường đối với tài sản, vật nuôi, cây trồng trên đất của gia đình là có cơ sở.

Tác giả: Hoa Quế

Nguồn tin: Báo Thanh tra

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok