Trong tỉnh

Thanh Hóa tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Một góc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa


Thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tích cực xác định, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin; tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực thi pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và đã đạt được một số kết quả nhất định, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những địa phương triển khai hoàn thành việc phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn thông tin cho các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị chưa triển khai đầy đủ các phương án theo hồ sơ cấp độ đã được phê duyệt; chưa tuân thủ quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Để đẩy mạnh công tác tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan, địa phương mình; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu các đơn vị thuộc phạm vi quản lý không tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ hoặc để xảy ra mất an toàn thông tin, lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước.

Tổ chức phổ biến, quán triệt các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã rà soát, nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin mạng; chỉ đạo các đơn vị vận hành hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý thay đổi căn bản về nhận thức, xác định hồ sơ đề xuất cấp độ là cơ sở để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin theo quy định, là căn cứ quan trọng để xác định và bố trí nguồn lực triển khai cũng như đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Bảo đảm 100% hệ thống thông tin đang trong quá trình thiết kế, xây dựng, nâng cấp, mở rộng trước khi đưa vào vận hành, khai thác phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt. Ưu tiên triển khai hệ thống thông tin trên Trung tâm dữ liệu của tỉnh, dịch vụ điện toán đám mây đã được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin để kế thừa các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin đã có.

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ cấp độ được phê duyệt trước ngày 31/10/2024; triển khai thường xuyên, liên tục và thực chất công tác bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp, đặc biệt là nâng cao năng lực của lớp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp và duy trì liên tục, ổn định kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng của tỉnh; ưu tiên sử dụng các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin mạng do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất hoặc làm chủ công nghệ. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10/12 hàng năm (qua Sở Thông tin và Truyền thông).

Sử dụng thường xuyên, hiệu quả các nền tảng hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp nhằm từng bước chuyển đổi số các hoạt động quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về an toàn thông tin mạng trong phạm vi quản lý; ưu tiên bố trí, sử dụng kinh phí theo đúng quy định của pháp luật để triển khai thực thi hiệu quả công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, công tác bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp, đặc biệt đối với Trung tâm dữ liệu và các hệ thống thông tin quan trọng, dùng chung.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai đầy đủ các phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt; hướng dẫn sử dụng các nền tảng hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp. Định kỳ tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, tối thiểu 1 lần/1 năm; tổ chức theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; dự thảo báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/12 hàng năm để báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet xác định việc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng ở mức cơ bản để bảo vệ cho mọi người dùng dịch vụ viễn thông, Internet là trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet. Nghiên cứu, triển khai các giải pháp trên thiết bị truy cập mạng Internet do doanh nghiệp cung cấp cho người sử dụng để bảo vệ người sử dụng không truy cập vào các nguồn thông tin vi phạm pháp luật và ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thông tin mạng; kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tác giả: An Dương

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok