Thanh Hóa: Rà soát, xử lý tài sản dôi dư sau khi sáp nhập

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Văn bản số 14477/UBND-KTTC về việc rà soát, báo cáo, đề xuất xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

TOP
ok