Trong tỉnh

Khẩn trương giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư có sử dụng đất

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng và tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Nhiều dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vướng mắc trong công tác GPMB dẫn đến nhiều dự án chậm tiến độ so với kế hoạch.


Theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh về giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2024, toàn tỉnh cần giải phóng mặt bằng (GPMB) 778 dự án, với với diện tích phải GPMB là 2.166,874ha (trong đó: 627 dự án đầu tư công, với diện tích cần GPMB là 1.056,052ha và 151 dự án đầu tư của doanh nghiệp, với diện tích cần GPMB là 1.110,822 ha).

Đến ngày 15/3/2024, toàn tỉnh đã ký cam kết GPMB được 1.767,738ha (đạt 81,58%); đo đạc, kiểm kê 1.360,207ha (đạt 62,77%); phê duyệt phương án bồi thường GPMB 883,022ha (đạt 40,75%); chi trả tiền bồi thường GPMB được 566,741ha (đạt 26,15%) 1; 6 địa phương có tỷ lệ GPMB đạt trên 40%, gồm: huyện Thạch Thành, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Như Thanh, Yên Định, Quan Sơn; 18 địa phương có tỷ lệ GPMB đạt dưới 40% và cá biệt vẫn còn 3 địa phương (huyện Bá Thước, huyện Quan Hóa, huyện Mường Lát) có tỷ lệ GPMB 0%; Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng của các địa phương có tỷ lệ GPMB đạt trên 40%; đồng thời nhắc nhở các địa phương có tỷ lệ GPMB đạt thấp so với kế hoạch.

UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, đoàn thể, tập trung nhân lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác GPMB đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để các cấp, các ngành, nhân dân đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động với quyết tâm chính trị cao nhất trong chỉ đạo, điều hành; đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để thực hiện dự án. Phấn đấu đến trước ngày 31/12/2024 hoàn thành 100% diện tích phải GPMB năm 2024 theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung nhân lực, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ ký cam kết GPMB với chủ đầu tư dự án. Yêu cầu trước ngày 15/4/2024 phải hoàn thành việc ký cam kết tiến độ GPMB, gửi kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành là Trưởng các Đoàn kiểm tra GPMB để theo dõi, tổng hợp… Kiên quyết cưỡng chế thu hồi đất đối với những trường hợp đã được giải quyết đầy đủ chính sách khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không chấp hành quyết định thu hồi đất; xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chính sách của Nhà nước để chây ỳ, trục lợi.

Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh, trong đó chú trọng kiểm tra, đôn đốc về các nội dung, gồm: Tình hình, kết quả thực hiện cam kết GPMB giữa UBND các huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư dự án; tiến độ GPMB các dự án; khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án; phản ánh, kiến nghị của chủ đầu tư (nếu có). Chủ động hướng dẫn, giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường GPMB theo thẩm quyền, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án; kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổng hợp, xử lý các khó khăn, vướng mắc theo chức năng, thẩm quyền, đảm bảo đến ngày 31/12/2024 phải hoàn thành 100% diện tích phải GPMB năm 2024 theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Tác giả: Thảo Chi

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok