Trong nước

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh tại Quốc hội

Sau khi Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu tín nhiệm với 44 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok