Trong tỉnh

Cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 2/4, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành.

Hội nghị được truyền trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến điểm cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và điểm cầu các xã, phường, thị trấn; các thôn, bản, khu phố trong toàn tỉnh với gần 800 điểm cầu và gần 48.000 đại biểu tham dự.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, để tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, từ ngày 2/10/2023 đến nay Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành 4 kết luận, 4 chỉ thị, 4 quy định. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành các kết luận, kế hoạch và công văn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trên các lĩnh vực. Đây là những chủ trương quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trên các lĩnh vực.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại"; Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/1/2024 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư "Về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới"; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị "Về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 5/1/2024 của Bộ Chính trị "Về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông"; Quy định số 125-QĐ/TW ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư "Về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập"; Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị "Về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán"…

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Ngoài ra, Hội nghị cũng quán triệt một số kế hoạch, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa như: Kế hoạch thực hiện các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, kết luận số 72-KL/TW….

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đề nghị cấp ủy các cấp chỉ đạo, tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Kết luận số 2664-KL/TU ngày 23/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác giáo dục liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở kế hoạch học tập của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh, trước yêu cầu đề ra trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, công việc của ngành, địa phương, đơn vị trong quý I; xác định rõ những chỉ tiêu đạt thấp, các nhiệm vụ, công việc thực hiện chưa đảm bảo theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024.

Tác giả: Hoa Mai

Nguồn tin: Báo Tin tức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok